forex trading logo

BONUS pre žiakov!

POČAS ŠTÚDIA JE MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ VODIČSKÉ OPRÁVNENIE SK.B ZDARMA
Úvod NP POMÁHAJÚCE PROFESIE
PDF Vytlačiť E-mail
Napísal volc   

Metodicko-pedagogické centrumMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Národný projekt  Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ nadväzuje na predchádzajúci národný projekt „Škola otvorená všetkým“, ktorého cieľom bolo podporou inkluzívneho vzdelávania a skvalitnením profesijných kompetencií PZ a OZ  zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ zabezpečuje implementáciu princípov inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách prostredníctvom podpory pedagogických asistentov, asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívneho tímu (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách.

 

Z dôvodu synergii a zabezpečenia kontinuity nový národný projekt podporil asistentov a členov inkluzívnych tímov na školách, ktorí boli zapojení do už spomínaného predchádzajúceho národného projektu „Škola otvorená všetkým“. Projekt súčasne umožnil zapojenie aj ďalších materských, základných i stredných škôl, nevnímajúc štátne, cirkevné a súkromné školy z celého Slovenska, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja.

 

Všeobecné informácie o projekte

 • Názov projektu: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov
 • Kód projektu: 312011Y720
 • Kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/NP/1.1.1-05
 • Operačný program: Operačný program Ľudské zdroje
 • Spolufinancovaný z: Európsky sociálny fond
 • Prioritná os: 1. Vzdelávanie
 • Investičná priorita: 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy.
 • Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.
 • Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj, Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Košický kraj, Prešovský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj.
 • Cieľová skupina: Deti, predovšetkým tie, ktoré navštevujú materské školy a žiaci základných a stredných škôl, vrátane detí/žiakov so ŠVVP.
 • Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 40 mesiacov
 • Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 8.2019
 • Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: 11.2022
 • Celková výška oprávnených výdavkov: 54 913 649,88 €
 • Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR: 100 %

Zdroj: web projektu

 

Od 1.septembra 2020 v našej škole začal pôsobiť prostredníctvom NP „Pomáhajúce profesie v edukácií  detí a žiakov“ inkluzívny tím.

 S pojmom „Pomáhajúcej profesie“ sa spája pojem sociálna inklúzia. Súvisí so sociálnym- spoločenským významom, spoločenskosťou, spoločenským úsilím o zlepšenie alebo zmenu ľudskej spoločnosti, ako aj vzťahu jedinca ku spoločnosti, jeho hmotného zabezpečenia, sklon alebo potreba jednotlivca sa združovať. Prijímať spoločenské normy, normy správania, prenos hodnôt
a vzorcov kultúry našej spoločnosti.  Oddávna je tento proces socializácie spojený so školou. Škola nadobudla dôležitú úlohu v procese socializácie novej generácie. Aj v súčasnosti je i napriek kritikám stále najúčinnejším nástrojom formovania a vzdelávania novej generácie.

Národný projekt je podpora pedagogických asistentov/asistentov učiteľa  pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a inkluzívnych tímov v školách. Princípom inkluzívneho vzdelávania je podanie pomoci, podpory a intervencie všetkým žiakom školy,  rodičom a tým, ktorí o ňu požiadajú, či z pedagogického hľadiská pri riešení vzdelávacích problémov, výchovných problémoch v škole alebo v rodine alebo psychických problémoch. Škola prijala dve pedagogické asistentky a za inkluzívny tím školskú špeciálnu pedagogičku a sociálnu pedagogičku.  V aktuálnej situácií, v ktorej sa školy nachádzajú v dôsledku dopadov pandémie je významnou súčasťou opatrení na opätovný návrat do štandardného vzdelávacieho režimu. V škole sa už zapraxovali a sa zaoberá aj riešením problematiky integrácie t. j. podporou prístupu ku kvalitnému   stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania
a prípravy. Komunikácia s tímom  prebieha prostredníctvom webovej aplikácie EduPage. Žiaci našej školy sú pravidelne oboznamovaní o všetkých aktivitách  a významných udalostiach tiež správami od vedenia školy, pedagogického zboru a sociálnej pedagogičky. cez internet. V oblasti inklúzie ide o prevenciu sociálno-patologický javov, ale aj v oblasti zvyšovania gramotností žiakov, zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a  zvýšiť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov žiakov, zatraktívniť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.  V týchto neľahkých časoch pandémie prebieha distančné vzdelávanie, formou online vyučovania, ktoré je náročné tak pre žiakov ako aj pedagógov. Žiaci sú ešte vo väčšej miere vystavení zdrojom rôznorodých informácií, ktoré na nich vplývajú cez internet. Ten je , ako je tiež známe, nie veľmi  „bezpečný učiteľ“. Žiakom chýba sociálny kontakt so školou, spolužiakmi, učiteľmi a vzájomná interakcia. Žijú vo virtuálnom svete, niekedy odtrhnutej od reality. Dúfame, že sa toto pandemické obdobie čoskoro pominie a budeme k sebe ešte lepší a tolerantnejší.

 „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

Dôležité odkazy

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

Posledná zmena na Utorok, 05 Január 2021 21:59