forex trading logo

BONUS pre žiakov!

POČAS ŠTÚDIA JE MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ VODIČSKÉ OPRÁVNENIE SK.B ZDARMA
Úvod Maturitné skúšky
PDF   E-mail

Žiak úspešne zmaturuje ak:

1.    Z ÚFIČ dosiahne stupeň prospechu 1 – 3 a zároveň z EČ MS viac ako 33 %  alebo z PFIČ viac ako 25 %.

2.  Z ÚFIČ dosiahne prospech dostatočný a zároveň z EČ MS viac ako 33 % a súčasne z PFIČ dosiahne viac ako 25 %.

 Z matematiky:                                                                          

1.     Z ÚFIČ dosiahne stupeň prospechu 1 -3 a z EČ MS viac ako 25 %, alebo

2.     z ÚFIČ dosiahne stupeň dostatočný a zároveň z EČ MS viac ako 33 %.

Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného katalógom cieľových požiadaviek a overenie toho, ako sú žiaci pripravení používať získané kompetencie v ďalšom štúdiu alebo pri výkone povolaní a odborných činností.

Maturitná skúška z jednotlivých predmetov pozostáva z externej časti a internej časti. Súčasťou internej časti maturitnej skúšky je teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky. Externá a interná časť maturitnej skúšky sa realizuje v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 76. Pred  začiatkom konania internej časti maturitnej skúšky sa žiak päť po sebe nasledujúcich dní nezúčastňuje na vyučovaní. Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na skúšku podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 76 ods. 11.


Kuky kuk do minulosti!


 

Posledná zmena na Utorok, 14 Apríl 2020 15:27