forex trading logo

Úvod Maturitné skúšky
PDF   E-mail

MATURITNÁ SKÚŠKA  2020

Riadny termín maturitnej skúšky

a) slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra dňa 17. marca 2020 (utorok),
b) anglický  jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 18. marca 2020 (streda),
c) matematika dňa 19. marca 2020 (štvrtok),
d) slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 20. marca 2020 (piatok).

Praktická časť maturitnej skúšky (PČOZ): 

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ): 

Súvislé voľno na prípravu na ÚFIČ MS ( akademický týždeň): 

Opravný termín internej časti MS: september

Podrobné informácie k maturitným skúškam môžete získať na tomto zaujímavom linku zmaturuj.sk
 

Štruktúra písomnej časti praktickej maturitnej skúšky pre org. zl. SÚKROMNÁ HOTELOVÁ AKADÉMIA

- potrebný dokument, ktorý stručne popisuje štruktúru písomnej práce si môžete stiahnuť tu vo formáte pdf.

 

Obhajoba samostatného projektu - praktické maturitné skúšky na hotelovej akadémii.

 

Žiak úspešne zmaturuje ak:

1.    Z ÚFIČ dosiahne stupeň prospechu 1 – 3 a zároveň z EČ MS viac ako 33 %  alebo z PFIČ viac ako 25 %.

2.  Z ÚFIČ dosiahne prospech dostatočný a zároveň z EČ MS viac ako 33 % a súčasne z PFIČ dosiahne viac ako 25 %.

 Z matematiky:                                                                          

1.     Z ÚFIČ dosiahne stupeň prospechu 1 -3 a z EČ MS viac ako 25 %, alebo

2.     z ÚFIČ dosiahne stupeň dostatočný a zároveň z EČ MS viac ako 33 %.

Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného katalógom cieľových požiadaviek a overenie toho, ako sú žiaci pripravení používať získané kompetencie v ďalšom štúdiu alebo pri výkone povolaní a odborných činností.

Maturitná skúška z jednotlivých predmetov pozostáva z externej časti a internej časti. Súčasťou internej časti maturitnej skúšky je teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky. Externá a interná časť maturitnej skúšky sa realizuje v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 76. Pred  začiatkom konania internej časti maturitnej skúšky sa žiak päť po sebe nasledujúcich dní nezúčastňuje na vyučovaní. Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na skúšku podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 76 ods. 11.


Kuky kuk do minulosti!


 

Posledná zmena na Streda, 08 Január 2020 08:50