forex trading logo

Úvod Maturitné skúšky
PDF   E-mail

MATURITNÁ SKÚŠKA  2019

Riadny termín maturitnej skúšky

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v školskom roku 2018/2019 v predmetoch:

  • 12. marca 2019 (utorok) – v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra,
  • 13. marca 2019 (streda) – v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk,
  • 14. marca 2019 (štvrtok) – v predmete matematika,
  • 15. marca 2019 (piatok) – v predmetoch maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra.

Praktická časť maturitnej skúšky (PČOZ): 13. – 17. 5. 2019

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky (ÚFIČ): 27. 05. - 31. 05. 2019

Súvislé voľno na prípravu na ÚFIČ MS ( akademický týždeň): 20. 05. – 24. 05. 2019

Opravný termín internej časti MS: september

Podrobné informácie k maturitným skúškam môžete získať na tomto zaujímavom linku zmaturuj.sk
 

Štruktúra písomnej časti praktickej maturitnej skúšky pre org. zl. SÚKROMNÁ HOTELOVÁ AKADÉMIA

- potrebný dokument, ktorý stručne popisuje štruktúru písomnej práce si môžete stiahnuť tu vo formáte pdf.

 

Obhajoba samostatného projektu - praktické maturitné skúšky na hotelovej akadémii.

 

Žiak úspešne zmaturuje ak:

1.    Z ÚFIČ dosiahne stupeň prospechu 1 – 3 a zároveň z EČ MS viac ako 33 %  alebo z PFIČ viac ako 25 %.

2.  Z ÚFIČ dosiahne prospech dostatočný a zároveň z EČ MS viac ako 33 % a súčasne z PFIČ dosiahne viac ako 25 %.

 Z matematiky:                                                                          

1.     Z ÚFIČ dosiahne stupeň prospechu 1 -3 a z EČ MS viac ako 25 %, alebo

2.     z ÚFIČ dosiahne stupeň dostatočný a zároveň z EČ MS viac ako 33 %.

Cieľom maturitnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného katalógom cieľových požiadaviek a overenie toho, ako sú žiaci pripravení používať získané kompetencie v ďalšom štúdiu alebo pri výkone povolaní a odborných činností.

Maturitná skúška z jednotlivých predmetov pozostáva z externej časti a internej časti. Súčasťou internej časti maturitnej skúšky je teoretická časť odbornej zložky a praktická časť odbornej zložky. Externá a interná časť maturitnej skúšky sa realizuje v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 76. Pred  začiatkom konania internej časti maturitnej skúšky sa žiak päť po sebe nasledujúcich dní nezúčastňuje na vyučovaní. Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na skúšku podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) § 76 ods. 11.


Kuky kuk do minulosti!


 

Posledná zmena na Piatok, 11 Január 2019 12:45