Vytlačiť
Napísal Administrator   

 

PROFIL ABSOLVENTA ŠTUDIJNÉHO ODBORU

6442 K obchodný pracovník

Názov a adresa školy

Súkromná Spojená škola EDUCO

Slanická osada, 029 01 Námestovo

Organizačná zložka

Súkromná hotelová akadémia

Názov ŠkVP

Obchodné služby

Kód a názov ŠVP

64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Kód a názov študijného odboru

6442 K obchodný pracovník

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

 

Celková charakteristika absolventa

Cieľom vzdelávacieho programu skupiny odborov 64 Ekonomika a   organizácia, obchod  a   služby je pripraviť absolventov, ktorí budú schopní uplatniť sa vo svojich povolaniach    tak    so    všeobecnovzdelávacím základom, ako aj s    odbornými teoretickými i   praktickými    zručnosťami, aplikovat   eľnými v   praxi a s   prirodzenou profesionálnou hrdosťou.   Absolvent študijnéh   o odboru obchodný pracovník má    základné predstavy o   historicko    –   spoločenských javoch a   súvislostiach. Chápe úlohu demokratického štátu pri utváraní    humánnej a   sociálne   spravodlivej spoločnosti, fungujúcej z   ekonomického hľadiska na    princípoch trhového mechanizmu. Je tolerantný k   rôznym svetonázorovým predstavám,  k   odlišným názorom jednotlivcov a   vyznačuje sa národným a občianskym sebavedomím. Chápe význam kultúry pri rozvoji spoločnosti a   jednotlivca. Má potrebu ţiť a   pracovať    v   kultúrnom a   vkusnom prostredí a   stará sa o   svoje zdravie. Má zmysel pre krásu, správne    predstavy o   vkusnom obliekaní a   bývaní.   Má vzťah k   ţivotnému prostrediu, chápe jeho význam pre zdravý rozvoj ľudskej osobnosti    a   aktívne sa podieľa na jeho ochrane a   tvorbe.   Po ukončení prípravy v študijnom odbore a   po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky pozná princípy trhovej ekonomiky a   podrobne ekonomiku a   organizáciu obchodu v  podmienkach voľného   trhu a   konkurencie.   Má vedomosti z aplikovanej psychológie a vie sa slušne správať k zákazníkom i spolupracovníkom. Má vedomosti z  oblasti organizácie, riadenia práce a pracovného kolektívu obchodnej    organizácie. Pozná základné úlohy odvetvia ob   chodu a   sl   uţieb, ich význam pre    spoločnosť i   jednotlivca.   Nevyhnutnou podmienkou ďalšieho odborného a   iného sebavzdelávania je schopnosť učiť sa a chápať vzdelávanie ako celoživotný proces.

Zdravotné požiadavky na žiaka

 Na prijatie do študijného odboru obchodný pracovník môžu byť prijatí uchádzači s dobrým zdravotným stavom, bez vážnejších kozmetických chýb a chýb reči. Nesmú trpieť poruchami funkcií podporného a pohybového systému, ako sú poruchy chrbtice a horných a dolných končatín, ďalej nesmú mať chronické a  alergické ochorenia  kože a dýchacích ciest. Prekážkou prijatia do odboru sú choroby srdca, záchvatové stavy  a nervové choroby, najmä ochorenia centrálneho nervstva sprevádzané poruchami koordinácie a funkcií. Uchádzači nesmú trpieť psychickými poruchami. Vyžaduje sa dobrá spoločenská adaptabilita a dobré spoločenské správanie. Uchádzači majú mať dobrý sluch a zrak, s prípadnou korekciou sklami na bacilonosičstvo.

Zdravotnú spôsobilosť posúdi a písomne potvrdí dorastový lekár. Zdravotný preukaz pre prácu s potravinami Zdravotný preukaz musia mať všetci žiaci v potravinárskych odboroch. Žiaci sú poučení  o dodržiavaní osobnej a pracovnej hygieny , o manipulácii a prác i s potravinami)  a o  poučení sa vedie záznam, ktorý je potvrdený ich  podpismi . (Potravinový kódex a HACCP).       

 

Posledná zmena na Nedeľa, 04 Marec 2018 19:39