Vytlačiť
Napísal Administrator   

PROFIL ABSOLVENTA ŠTUDIJNÉHO ODBORU

6444 K 00 čašník, servírka

Názov a adresa školy
Súkromná Spojená škola EDUCO
Slanická osada, 029 01 Námestovo
Organizačná zložka
Súkromná hotelová akadémia
Názov ŠkVP
STRAVOVACIE SLUŽBY
Kód a názov ŠVP
64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby
Kód a názov študijného odboru
6444 K 00 čašník, servírka
Stupeň vzdelania
úplné stredné odborné vzdelanie - ISCED 3A
Dĺžka štúdia
4 roky
Forma štúdia
denná

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celková charakteristika absloventa

Cieľom vzdelávacieho programu skupiny odborov 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby je pripraviť absolventov, ktorí budú schopní uplatniť sa vo svojich povolaniach so všeobecnovzdelávacím základom a odbornými teoretickými a praktickými zručnosťami aplikovateľnými v praxi, s prirodzenou profesionálnou hrdosťou.

Absolvent študijného odboru 6444 K 00 čašník, servírka je kvalifikovaný odborník, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania , taktiež ako samostatne zárobkovo činná osoba. Podľa platnej klasifikácie zamestnaní môže vykonávať funkciu čašníka, servírky v hoteloch, reštauráciách a ostatných zariadeniach spoločného stravovania, má predpoklady vykonávať manažérske funkcie, spĺňa podmienky na výkon práce v danej oblasti. V pracovnej pozícii absolvent zvláda vysoké požiadavky na krátkodobú pamäť, schopnosť pracovať v tíme a schopnosť sociálneho kontaktu, flexibilitu, sebaovládanie a samostatnosť.

Po ukončení prípravy ovláda práce spojené s technikou obsluhy, technikou prípravy pokrmov, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy bežných /náročnejších/ jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom, ovláda 2 cudzie jazyky, pozná zásady vedenia účtovníctva a administratívy, ovláda manipuláciu s technickými prostriedkami, je schopný efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre osobný rast a výkonnosť v práci.

Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list a vysvedčenie o maturitnej skúške, môže pokračovať v štúdiu na vysokých školách, prípadne získať aj inú špecializáciu.

PROFIL ABSOLVENTA UČEBNÉHO ODBORU

6444 H 00 čašník, servírka

Názov a adresa školy
Súkromná Spojená škola EDUCO,
 Slanická osada, 029 01 Námestovo
Organizačná zložka
Súkromná hotelová akadémia
Názov ŠkVP
STRAVOVACIE SLUŽBY
Kód a názov ŠVP
64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby
Kód a názov učebného odboru
6444 H 00 čašník, servírka
Stupeň vzdelania
stredné odborné vzdelanie - ISCED 3C
Dĺžka štúdia
3 roky
Forma štúdia
denná

Charakteristika absolventa

Absolvent učebného odboru 6444 H 00 čašník, servírka je kvalifikovaný odborník, schopný samostatne pracovať v rôznych prevádzkach spoločného stravovania , taktiež ako samostatne zárobkovo činná osoba.

Po ukončení prípravy ovláda práce spojené s technikou obsluhy, technikou prípravy pokrmov, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy bežných /náročnejších/ jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom, ovláda 1 cudzí jazyk, pozná zásady vedenia účtovníctva a administratívy, ovláda manipuláciu s technickými prostriedkami, je schopný efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre osobný rast a výkonnosť v práci. Podľa platnej klasifikácie zamestnaní môže vykonávať funkciu čašníka, servírky v hoteloch, reštauráciách a ostatných zariadeniach spoločného stravovania ,spĺňa podmienky na výkon práce v danej oblasti. V pracovnej pozícii absolvent zvláda vysoké požiadavky na krátkodobú pamäť, schopnosť pracovať v tíme a schopnosť sociálneho kontaktu, flexibilitu, sebaovládanie a samostatnosť.

Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške, môže pokračovať v nadstavbovom štúdiu, prípadne získať aj inú špecializáciu.

Posledná zmena na Pondelok, 30 Október 2017 15:21