forex trading logo

PDF Vytlačiť E-mail
Napísal Administrator   

PROFIL ABSOLVENTA ŠTUDIJNÉHO ODBORU

6445 K 00 kuchár

Názov a adresa školy
Súkromná spojená škola EDUCO
Slanická osada, 029 01 Námestovo
Organizačná zložka
Súkromná hotelová akadémia
Názov ŠkVP
Stravovacie služby
Kód a názov ŠVP
64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby
Kód a názov študijného odboru
6445 K 00 kuchár
Stupeň vzdelania
úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
Dĺžka štúdia
4 roky
Forma štúdia
denná

Celková charakteristika absolventa

Cieľom vzdelávacieho programu skupiny odborov 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby je pripraviť absolventov, ktorí budú schopní uplatniť sa vo svojich povolaniach so všeobecnovzdelávacím základom a odbornými teoretickými a praktickými zručnosťami aplikovateľnými v praxi, s prirodzenou profesionálnou hrdosťou.

Absolvent študijného odboru 6445 K 00 kuchár je kvalifikovaný odborník, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania , taktiež ako samostatne zárobkovo činná osoba. Podľa platnej klasifikácie zamestnaní môže vykonávať funkciu kuchára v hoteloch, reštauráciách a ostatných zariadeniach spoločného stravovania, má predpoklady vykonávať manažérske funkcie, spĺňa podmienky na výkon práce v danej oblasti. V pracovnej pozícii absolvent zvláda vysoké požiadavky na krátkodobú pamäť, schopnosť pracovať v tíme a schopnosť sociálneho kontaktu, flexibilitu, sebaovládanie a samostatnosť.

Po ukončení prípravy ovláda práce spojené s technikou obsluhy, technikou prípravy pokrmov, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy bežných /náročnejších/ jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom, ovláda 2 cudzie jazyky, pozná zásady vedenia účtovníctva a administratívy, ovláda manipuláciu s technickými prostriedkami, je schopný efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre osobný rast a výkonnosť v práci.

Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list a vysvedčenie o maturitnej skúške, môže pokračovať v štúdiu na vysokých školách, prípadne získať aj inú špecializáciu.

6445 H 00 kuchár

Názov a adresa školy
Súkromná spojená škola EDUCO
Slanická osada, 029 01 Námestovo
Organizačná zložka
Súkromná hotelová akadémia
Názov ŠkVP
Stravovacie služby
Kód a názov ŠVP
64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby
Kód a názov študijného odboru
6445 H 00 kuchár
Stupeň vzdelania
stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C
Dĺžka štúdia
3 roky
Forma štúdia
denná
Absolvent učebného odboru 6445 H 00 kuchár je kvalifikovaný odborník, schopný samostatne pracovať v rôznych prevádzkach spoločného stravovania, taktiež ako samostatne zárobkovo činná osoba.
Po ukončení prípravy ovláda práce spojené s technikou obsluhy, technikou prípravy pokrmov, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy bežných /náročnejších/ jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované a spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom, ovláda 1 cudzí jazyk, pozná zásady vedenia účtovníctva a administratívy, ovláda manipuláciu s technickými prostriedkami, je schopný efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre osobný rast a výkonnosť v práci. Podľa platnej klasifikácie zamestnaní môže vykonávať funkciu čašníka, servírky, kuchára v hoteloch, reštauráciách a ostatných zariadeniach spoločného stravovania ,spĺňa podmienky na výkon práce v danej oblasti. V pracovnej pozícii absolvent zvláda vysoké požiadavky na krátkodobú pamäť, schopnosť pracovať v tíme a schopnosť sociálneho kontaktu, flexibilitu, sebaovládanie a samostatnosť.

Po ukončení štúdia získava absolvent výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške, môže pokračovať v nadstavbovom štúdiu, prípadne získať aj inú špecializáciu.

 

Posledná zmena na Pondelok, 30 Október 2017 15:21