forex trading logo

BONUS pre žiakov!

POČAS ŠTÚDIA JE MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ VODIČSKÉ OPRÁVNENIE SK.B ZDARMA
Úvod O škole
PDF Vytlačiť E-mail

Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada 2178, Námestovo s organizačnými zložkami Súkromná obchodná akadémia a Súkromná hotelová akadémia vznikla postupne zo Spojenej školy, Súkromnej strednej školy EDUCO a Súkromnej strednej školy podnikania EDUCO na základe zriaďovacej listiny vydanej ŽSK.

Charakteristika školy

SSŠ EDUCO vzniká ako nástupnícka stredná odborná škola a svojím zameraním nadväzuje na tradície týchto škôl, ktoré už niekoľko desaťročí pôsobili na Slanickej osade. Z hľadiska zachovania identity a prestíže absoventa uvádzaných škôl bolo rozhodnuté, že tieto budú tvoriť organizačné zložky Súkromnej Spojenej školy.sa od svojho vzniku svojim zameraním profilovala ako centrum obchodných a hotelových služieb. Jej cieľom je vytvoriť strategický rámec pre ďalší rozvoj tak, aby škola bola stabilným a kľúčovým subjektom regionálneho školstva v oblasti prípravy absolventov na gastronomické a obchodné činnosti v súlade s požiadavkami hospodárskej praxe.

Filozofia školyVstupné priestory školy

Súkromná Spojená škola je centrom vzdelávania, športu, kultúry a spoločenského života. Má ambície byť výchovno - vzdelávacím zariadením schopným využívať moderné metódy a prostriedky prispievajúce k pohode realizátorov. Zároveň chce  poskytnúť študentom školy možnosť nadobudnúť primerané vzdelanie pre úspešné uplatnenie sa v spoločnosti,   pre sebarealizáciu v ďalšej tvorivej aktivite a pre spokojný osobný život.

V súlade s požiadavkami praxe pripravuje odborníkov pre oblasť obchodných i hotelových služieb.

Absolventi Súkromnej hotelovej akadémie získajú kompetencie potrebné pre uplatnenie v oblasti obchodu, služieb, cestovného ruchu a spoločného stravovania.

Absolventi Súkromnej obchodnej akadémie sú pracovníkmi so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činností, spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií vo výrobných podnikoch, v peňažníctve,v službách, v štátnej a verejnej správe. Dosiahnuté vzdelanie vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti. 

Absolventi Súkromnej Spojenej školy majú predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Spolupráca s verejnosťou

Súkromná Spojená škola má ambície byť školou otvorenou nielen pre žiakov a zamestnancov, ale aj pre širokú verejnosť, reprezentovanú najmä rodičmi žiakov a zamestnávateľmi v regióne. S týmito partnermi rozvíja škola vzájomné vzťahy prostred-níctvom pravidelných aktivít: Deň otvorených dverí, Slanická kvapka krvi, Vianočná akadémia, Školský ples, besedy, práca s odbornými konzultantmi z praxe.

Fotka Barče Tarajovej.

Čo ešte ponúkame našim študentom?

  • Nadštandardné ekonomické vzdelanie prostredníctvom programov Junior Achievement, n. o., (Aplikovaná ekonómia, Podnikanie v cestovnom ruchu, Globálny etický program, Banky v akcii), absolvovaním ktorých študenti získavajú certifikáty.
  • Možnosť absolvovať štátnu skúšku z písania na počítači.
  • Erasmus+ projetové aktivity
  • Prax v zahraničí
  • Barmanský, someliersky, baristicky kurz.
  • Záujmové krúžky.

Posledná zmena na Pondelok, 30 Október 2017 14:00
 

Latest News


Warning: Creating default object from empty value in /var/www/slanickaosada.sk/www/html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/slanickaosada.sk/www/html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/slanickaosada.sk/www/html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/slanickaosada.sk/www/html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/slanickaosada.sk/www/html/modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Populárne


Warning: Creating default object from empty value in /var/www/slanickaosada.sk/www/html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/slanickaosada.sk/www/html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/slanickaosada.sk/www/html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/slanickaosada.sk/www/html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /var/www/slanickaosada.sk/www/html/modules/mod_mostread/helper.php on line 79