Vytlačiť
Ing. ALENA PAVLÍKOVÁ
 
Konzultačné hodiny v kabinete výchovnej poradkyne
Utorok 7:35 - 8:20
Ostatné dni podľa individuálnej dohody s rodičmi a so žiakmi
 

C i e ľ : V spolupráci s vedením školy, triednych učiteľov, ostatných vyučujúcich, koordinátorom prevencie realizovať rozvoj vzdelávania a výchovy žiakov.

Úlohy zabezpečované počas celého roku
  • Sprostredkovať informačnú a poradenskú službu žiakom a zákonným zástupcom vo veciach výchovy, vzdelávania a kariérneho rastu.
  • Plniť úlohy vyplývajúce z Národného programu boja proti drogám HIV/AIDS.
  • Venovať pozornosť výchove k ľudským právam.
  • Prijímať opatrenia na zabezpečenie disciplíny v škole.
  • Venovať zvýšenú pozornosť výchove k tolerancii a pomoci slabším.
  • Uskutočňovať opatrenia na zamedzenie a eliminovanie šikanovania v škole.
  • Poskytovať žiakom informácie o možnostiach štúdia na vysokých školách.
  • Spolupracovať s rodičmi a ostatnými vyučujúcimi pri odhaľovaní záškoláctva.
  • Urobiť maximum pre to, aby každý žiak úspešne ukončil štúdium
  • Evidovať a popisovať poradenskú činnosť