forex trading logo

Úvod Prijímacie konanie
Prijímacie skúšky
PDF Vytlačiť E-mail

Prijímacie konanie  pre školský rok 2020/2021

aktuálne  

Vážení rodičia, vzhľadom na situáciu súvisiacu so šírením koronavírusu a vyhlásenie vlády o uzavretí všetkých škôl a predškolských zariadení od 16.3.2020 na 14 dní Vám oznamujeme, že termín prijímacích skúšok do bilingválnej OA, ktorý bol stanovený na 23.3.2020 sa ruší. O náhradnom termíne Vás budeme včas informovať. Ďakujeme za pochopenie. Sekretariát SSŠ EDUCO Slanická osada, Námestovo.

 

KRITÉRIA prijímacieho konania pre školský rok  2020/2021 org. zložka Súkromná obchodná akadémia - BOA pdf

KRITÉRIA prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021 org. zložka Súkromná hotelová akadémia - HA pdf

Kritériá prijímacieho konania pre školský rok 2020/2021

na 5-ročné bilingválne štúdium (slovensko – anglické) pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ

1. Informácie pre uchádzačov
 • počet prijímaných žiakov: 20
 • prijímacieho konania sa môžu zúčastniť žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ
 • všetci uchádzači budú prijímaní na základe prijímacích skúšok zo slovenského jazyka, anglického jazyka, matematiky,  výsledkov zo ZŠ
 • termín prijímacích skúšok: 23. marca 2020 (pondelok)
 • žiaci so zdravotným znevýhodnením budú mať prijímaciu skúšku upravenú na základe odporúčania PPP

2. Podmienky prijatia

Do prvého ročníka môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa podmienky:

 • úspešne vykonal prijímaciu skúšku
 • získal nižšie stredné vzdelanie v zmysle § 16 ods. 3 písm. b)

Žiaci budú prijatí podľa poradia na základe súčtu bodového hodnotenia:

študijných výsledkov (priemerného prospechu známok z predmetov slovenský jazyk, cudzí jazyk, dejepis, zemepis, matematika prírodopis, fyzika, chémia) dosiahnutých za druhý polrok 8. ročníka a prvý polrok  9. ročníka (druhý polrok 7. ročníka a prvý polrok  8. ročníka )– maximálny počet bodov 30

 prijímacích skúšok:                     SJL  -    max 30 bodov

                                               CU J -    max 30 bodov

                                               MAT -   max 30 bodov

     Maximálny počet bodov spolu:                      120 bodov

Uchádzači, ktorí boli úspešní (1. – 3. miesto) na okresnej úrovni olympiády z predmetov – cudzí jazyk, slovenský jazyk, matematika a prírodovedné predmety získajú bodový bonus 5 bodov za každý úspech.

Uchádzači, ktorí boli úspešní (1. – 3. miesto) na krajskej a vyšších úrovniach olympiády z predmetov – cudzí jazyk, slovenský jazyk, matematika a prírodovedné predmety získajú bodový bonus 10  bodov za každý úspech.

(K prihláške musí byť priložená fotokópia diplomu, potvrdenia a pod.)

Kritériom úspešnosti vykonania písomných prijímacích skúšok je:

 • dosiahnutie min. 10 bodov zo slovenského jazyka a literatúry
 • dosiahnutie min. 10 bodov z matematiky
 • dosiahnutie min. 10 bodov z anglického jazyka

 Žiaci, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúšky, budú zoradení postupne podľa získaných bodov za prospech zo ZŠ a za výsledky z prijímacích skúšok.

 • v prípade rovnosti bodov rozhodujú ďalšie pomocné kritériá v poradí:
 • zmenená pracovná schopnosť,
 • žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. – 3. mieste v okresnom, krajskom, štátnom kole súťaže v cudzom jazyku,
 • žiaci s vyšším počtom bodov z prijímacích skúšok,
 • žiaci s lepším prospechom z anglického jazyka za 8. a 9. ročník (7.a 8. ročník) ZŠ,
 • žiaci s lepším prospechom zo SJL za 8. a 9. ročník (7.a 8. ročník) ZŠ,
 • žiaci s lepším prospechom z MAT za 8. a 9. ročník (7.a 8. ročník) ZŠ,
 • žiak, ktorý nemal na ZŠ zníženú známku zo správania,
 • v prípade potreby rozhodne o ďalšom kritériu prijímacia komisia.

V prípade neúspešnosti písomnej prijímacej skúšky môže žiak vykonať ústnu opravnú skúšku ihneď po vyhodnotení písomnej časti prijímacej skúšky.                                                                                

Obsah prijímacích skúšok    - maximálny počet bodov 90  ( max 30 bodov za každý predmet ) 

Slovenský jazyk  (v odbore 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium)  - prijímacia skúška zo slovenského jazyka pozostáva z diktátu a literárno-gramatického testu, ktorý obsahuje úlohy doplňovacie, výberové, určovacie a tvorivé. Z morfológie budú úlohy zamerané na slovné druhy a ich gramatické kategórie, zo syntaxe určovanie vetných členov, druhy viet, súvetí a prehľad  literatúry. Všetky úlohy budú len v rozsahu osnov základnej školy.

Cudzí jazyk - anglický  (v odbore 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium) – prijímacia skúška z cudzieho jazyka bude formou testu, ktorý bude obsahovať gramatické úlohy s výberom odpovede alebo doplňovacie úlohy v rozsahu osnov základnej školy a úlohy zamerané na čítanie s porozumením. 

Matematika – prijímacia skúška z matematiky je formou testu, ktorý obsahuje úlohy z algebry a geometrie v rozsahu osnov základnej školy vrátane úloh na logické myslenie. Žiaci si so sebou prinesú rysovacie pomôcky a kalkulačky.

Definitívne zadania budú vylosované tesne pred prijímacími skúškami predmetovou komisiou slovenského jazyka,  cudzieho jazyka a matematiky.

3. Záverečné ustanovenia:

 • Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené najneskôr do 24.03.2020 (utorok) na www.slanickaosada.sk a na hlavných dverách školy. Informácie o výsledkoch poskytneme aj telefonicky na čísle 043/5522410 po zadaní prideleného kódu, ktorý bol žiakovi  zaslaný v pozvánke na prijímacie skúšky.
 • Rozhodnutie o prijatí žiaka na štúdium bude zaslané doporučenou poštou zákonnému zástupcovi žiaka najneskôr do troch dní po konaní prijímacích skúšok. Zápis prijatých uchádzačov do 1. ročníka na šk. rok 2020/2021 bude dňa  2.4.2020 (štvrtok) v čase od 7.00 hod. do 14.30 hod.. Zákonný zástupca žiaka prinesie so sebou originál zápisného lístka, ktorý mu vydá príslušná základná škola. Bez zápisného lístka nemôže byť žiak zapísaný! Ak sa uchádzač v uvedenom termíne nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium, je neplatné!
 • Ak vznikne po zápise voľné miesto, bude ponúknuté nasledujúcemu uchádzačovi podľa poradovníka za predpokladu, že jeho zákonný zástupca podá v zákonnej lehote odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
 • Kritériá boli schválené v Rade školy dňa 29. 01. 2020 a na pedagogickej rade školy dňa 27. 1. 2020.

Kritériá prijímacieho konania   pre školský rok  2020/2021

organizačná zložka  Súkromná hotelová akadémia

 

1) Prijímacie skúšky sa uskutočnia:

 1. kolo  prijímacích skúšok  - 1. termín 11. mája 2020 (pondelok),- 2. termín 14. mája 2020 (štvrtok).

2)   Do prvého ročníka môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa tieto podmienky:

      a) splnil podmienky prijímacieho konania

      b) získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b).

          (prijímacích skúšok sa môžu zúčastniť žiaci 9. ročníka ZŠ). 

           Bez prijímacej skúšky budú v zmysle § 65 ods. 5 školského zákona prijatí žiaci, ktorí v  celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základnej školy TESTOVANIE 9-2020 (monitor) dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90% .

 1. O prijatí uchádzačov bez prijímacej skúšky na učebné a študijné odbory rozhodne riaditeľ školy najneskôr  do 5. mája 2020. Zápis týchto uchádzačov sa uskutoční v termíne určenom riaditeľom školy, ktorý bude uvedený v rozhodnutí o prijatí. 
 1. Kritériá prijatia pre študijný odbor 6323 K hotelová akadémia
  • počet prijímaných žiakov – 1 trieda, do ktorej je možné prijať 18 žiakov,
  • žiaci budú prijímaní na základe prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a cudzieho   jazyka  (anglický jazyk, nemecký jazyk),
  • žiaci so zdravotným znevýhodnením môžu mať na základe odporúčania PPP prijímaciu skúšku upravenú,
  • obsah a rozsah skúšok zodpovedá vzdelávacím štandardom štátneho vzdelávacieho programu v ZŠ. Pri hodnotení sa bude v bodovom systéme zohľadňovať:

                   Priemerný prospech zo ZŠ       -     maximálne 40 % bodov

                   Testovanie 9                              -     maximálne 30 % bodov

                   Prijímacia skúška                     -     maximálne 30 % bodov  

 • žiaci budú prijatí podľa poradia na základe súčtu bodového hodnotenia:
  1. študijných výsledkov (priemerného prospechu známok z predmetov slovenský jazyk, cudzí jazyk, dejepis, zemepis, matematika prírodopis, fyzika, chémia) dosiahnutých za druhý polrok 8. ročníka a prvý polrok  9. ročníka – maximálny počet bodov 40 bodov,
  2. výsledkov  TESTOVANIE 9-2020 (monitor) – maximálny počet bodov 30 bodov,
  3. prijímacích skúšok:      SJL      – max 15 bodov,  CUJ      – max 15 bodov
 • kritériom úspešnosti vykonania písomných prijímacích skúšok je dosiahnutie minimálneho počtu 5 bodov v každom predmete samostatne. 
 • dosiahnuté body sa sčítajú  a následne bude zostavené poradie,
 • v prípade rovnosti bodov rozhodujú ďalšie pomocné kritériá v poradí: zmenená pracovná schopnosť, celkový priemerný prospech na ZŠ, výsledky testovania žiakov 9. ročníka ZŠ z matematiky a slovenského jazyka, úspešnosť v olympiádach - okresné kolo a vyššie (doložiť hodnoverným dokladom),
 • v prípade neúspešnosti písomnej prijímacej skúšky môže žiak vykonať ústnu opravnú skúšku ihneď po vyhodnotení písomnej časti prijímacej skúšky,
 • obsah prijímacích skúšok:

       -   slovenský jazyk   - prijímacia skúška zo slovenského jazyka pozostáva z diktátu a literárno-gramatického testu, ktorý obsahuje úlohy doplňovacie, výberové, určovacie a tvorivé. Z morfológie budú úlohy zamerané na slovné druhy a ich gramatické kategórie, zo syntaxe určovanie vetných členov, druhy viet, súvetí a prehľad  literatúry, čítanie s porozumením. Všetky úlohy budú len v rozsahu osnov základnej školy,

       -    cudzí jazyk   (anglický, nemecký jazyk – prijímacia skúška z cudzieho jazyka bude formou testu, ktorý bude obsahovať gramatické úlohy s výberom odpovede alebo doplňovacie úlohy v rozsahu osnov základnej školy, čítanie s porozumením

       Definitívne zadania budú vylosované tesne pred prijímacími skúškami prijímacou komisiou.

6)   Kritériá prijatia pre študijné odbory kuchár, čašník, obchodný pracovník

 • počty prijímaných žiakov na študijné odbory:

           - 6444 K čašník, servírka                       8 žiakov

           - 6445 K kuchár                                  11 žiakov

           - 6442 K obchodný pracovník            - duál  10 žiakov

 • na tieto študijné odbory sa budú konať písomné prijímacie skúšky z matematiky a jazyka slovenského,
 • žiaci so zdravotným znevýhodnením budú mať na základe odporúčania PPP upravenú prijímaciu skúšku,
 • žiaci budú prijatí podľa poradia, do určeného počtu prijímaných žiakov na jednotlivé študijné odbory, na základe súčtu bodového hodnotenia:
 1. študijných výsledkov (priemerného prospechu známok – 8. ročník koncoročné známky, 9. ročník – známky za 1. polrok) – maximálny počet bodov 40
 2. výsledkov TESTOVANIE 9-2020 (monitor) – maximálny počet bodov 30
 3. za prijímacie skúšky – maximálny počet bodov 30

Kritériom úspešnosti vykonania písomných prijímacích skúšok je dosiahnutie minimálneho počtu 2 body v každom predmete samostatne. 

 1. dosiahnuté body sa sčítajú a následne bude zostavené poradie do určeného počtu žiakov v triede
 2. pri rovnosti bodov rozhodujú výsledky zo ZŠ, následne monitoru a potom úspešnosť v olympiádach (okresné kolo a vyššie), ktoré súvisia s vybraným odborom
  • v prípade neúspešnosti písomnej prijímacej skúšky môže žiak vykonať ústnu opravnú

     skúšku ihneď po vyhodnotení písomnej časti prijímacej skúšky

 • spôsob pridelenia bodov – študijné a učebné odbory:

7)   Kritériá prijatia pre učebné  odbory kuchár, čašník , cukrár, mäsiar

 

 • počty prijímaných žiakov na učebné odbory:

      - 6444 H čašník, servírka               8 žiakov

      - 6445 H kuchár                             8 žiakov

      - 2964 H cukrár                            10 žiakov

      - 2954 H mäsiar – duál                  3 žiaci   

 • na tieto  učebné odbory sa nebudú konať prijímacie skúšky. Žiaci budúprijatí bez prijímacích skúšok, podľa poradia do určeného počtu prijímaných žiakov na jednotlivé  odbory, na základe súčtu bodového hodnotenia za prospech a TESTOVANIE 9-2020 (monitor) – max. 75 bodov študijné výsledky a max. 25 bodov monitor.

Záverečné ustanovenia:

 • Zápis prijatých žiakov na študijné a učebné odbory bude na sekretariáte školy v dňoch  určených  v rozhodnutí o prijatí   na štúdium.  Zákonný zástupca žiaka prinesie so sebou  originál zápisného lístka, ktorý mu vydá príslušná základná škola. Bez zápisneho lístka nemôže byť žiak zapísaný. Ak sa uchádzač v uvedenom termíne nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium, je neplatné!                           
 • V prípade, že prijatý žiak sa nezapíše v určenom termíne alebo už zapísaný žiak zruší zápis a zapíše sa na inú strednú školu, zoznam prijatých žiakov sa bude automaticky  posúvať a bude aktualizovaný na webovej stránke školy.
 •  Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na výveske školy a na webovom sídle školy  www.slanickaosada.sk  najneskôr do 15. 5. 2020. Informácie o výsledkoch poskytneme aj telefonický na čísle 043/5522410 na základe prideleného kódu, ktorý bo  žiakovi zaslaný v pozvánke na prijímacieho skúšky. 
 • V prípade,  že na niektorý odbor sa zapíše nedostatočný počet žiakov, tento odbor sa  neotvorí  a týmto žiakom bude ponúknutý iný odbor.
 • Štúdium je bezplatné!
 • Kritéria boli schválené v Rade školy dňa 31. 1. 2020 a na pedagogickej rade školy dňa 27.1.2020.

 V Námestove 12.03.2020,  Ing. Anna Kozáková v.r., poverená vedením  školy

 

 

Posledná zmena na Utorok, 17 Marec 2020 13:28
 
Vytlačiť

     Ukážky testov na prijímacie skúšky

Ukážka testu zo SJL    
Posledná zmena na Piatok, 22 November 2019 09:03