forex trading logo

PDF Vytlačiť E-mail

 

1. Informácie pre uchádzačov

 • počet prijímaných žiakov: 20
 • prijímacieho konania sa môžu zúčastniť žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ
 • všetci uchádzači budú prijímaní na základe prijímacích skúšok zo slovenského jazyka, anglického jazyka, matematiky,  výsledkov zo ZŠ
 • termín prijímacích skúšok: 23. marca 2020 (pondelok)
 • žiaci so zdravotným znevýhodnením budú mať prijímaciu skúšku upravenú na základe odporúčania PPP

2. Podmienky prijatia

Do prvého ročníka môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa podmienky:

 • úspešne vykonal prijímaciu skúšku
 • získal nižšie stredné vzdelanie v zmysle § 16 ods. 3 písm. b)

Žiaci budú prijatí podľa poradia na základe súčtu bodového hodnotenia:

študijných výsledkov (priemerného prospechu známok z predmetov slovenský jazyk, cudzí jazyk, dejepis, zemepis, matematika prírodopis, fyzika, chémia) dosiahnutých za druhý polrok 8. ročníka a prvý polrok  9. ročníka (druhý polrok 7. ročníka a prvý polrok  8. ročníka )– maximálny počet bodov 30

 prijímacích skúšok:                     SJL  -    max 30 bodov

                                               CU J -    max 30 bodov

                                               MAT -   max 30 bodov

     Maximálny počet bodov spolu:                      120 bodov

Uchádzači, ktorí boli úspešní (1. – 3. miesto) na okresnej úrovni olympiády z predmetov – cudzí jazyk, slovenský jazyk, matematika a prírodovedné predmety získajú bodový bonus 5 bodov za každý úspech.

Uchádzači, ktorí boli úspešní (1. – 3. miesto) na krajskej a vyšších úrovniach olympiády z predmetov – cudzí jazyk, slovenský jazyk, matematika a prírodovedné predmety získajú bodový bonus 10  bodov za každý úspech.

(K prihláške musí byť priložená fotokópia diplomu, potvrdenia a pod.)

Kritériom úspešnosti vykonania písomných prijímacích skúšok je:

 • dosiahnutie min. 10 bodov zo slovenského jazyka a literatúry
 • dosiahnutie min. 10 bodov z matematiky
 • dosiahnutie min. 10 bodov z anglického jazyka

 Žiaci, ktorí úspešne vykonali prijímacie skúšky, budú zoradení postupne podľa získaných bodov za prospech zo ZŠ a za výsledky z prijímacích skúšok.

 • v prípade rovnosti bodov rozhodujú ďalšie pomocné kritériá v poradí:
 • zmenená pracovná schopnosť,
 • žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. – 3. mieste v okresnom, krajskom, štátnom kole súťaže v cudzom jazyku,
 • žiaci s vyšším počtom bodov z prijímacích skúšok,
 • žiaci s lepším prospechom z anglického jazyka za 8. a 9. ročník (7.a 8. ročník) ZŠ,
 • žiaci s lepším prospechom zo SJL za 8. a 9. ročník (7.a 8. ročník) ZŠ,
 • žiaci s lepším prospechom z MAT za 8. a 9. ročník (7.a 8. ročník) ZŠ,
 • žiak, ktorý nemal na ZŠ zníženú známku zo správania,
 • v prípade potreby rozhodne o ďalšom kritériu prijímacia komisia.

V prípade neúspešnosti písomnej prijímacej skúšky môže žiak vykonať ústnu opravnú skúšku ihneď po vyhodnotení písomnej časti prijímacej skúšky.                                                                                

Obsah prijímacích skúšok    - maximálny počet bodov 90  ( max 30 bodov za každý predmet ) 

Slovenský jazyk  (v odbore 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium)  - prijímacia skúška zo slovenského jazyka pozostáva z diktátu a literárno-gramatického testu, ktorý obsahuje úlohy doplňovacie, výberové, určovacie a tvorivé. Z morfológie budú úlohy zamerané na slovné druhy a ich gramatické kategórie, zo syntaxe určovanie vetných členov, druhy viet, súvetí a prehľad  literatúry. Všetky úlohy budú len v rozsahu osnov základnej školy.

Cudzí jazyk - anglický  (v odbore 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium) – prijímacia skúška z cudzieho jazyka bude formou testu, ktorý bude obsahovať gramatické úlohy s výberom odpovede alebo doplňovacie úlohy v rozsahu osnov základnej školy a úlohy zamerané na čítanie s porozumením. 

Matematika – prijímacia skúška z matematiky je formou testu, ktorý obsahuje úlohy z algebry a geometrie v rozsahu osnov základnej školy vrátane úloh na logické myslenie. Žiaci si so sebou prinesú rysovacie pomôcky a kalkulačky.

Definitívne zadania budú vylosované tesne pred prijímacími skúškami predmetovou komisiou slovenského jazyka,  cudzieho jazyka a matematiky.

3. Záverečné ustanovenia:

 • Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené najneskôr do 24.03.2020 (utorok) na www.slanickaosada.sk a na hlavných dverách školy. Informácie o výsledkoch poskytneme aj telefonicky na čísle 043/5522410 po zadaní prideleného kódu, ktorý bol žiakovi  zaslaný v pozvánke na prijímacie skúšky.
 • Rozhodnutie o prijatí žiaka na štúdium bude zaslané doporučenou poštou zákonnému zástupcovi žiaka najneskôr do troch dní po konaní prijímacích skúšok. Zápis prijatých uchádzačov do 1. ročníka na šk. rok 2020/2021 bude dňa  2.4.2020 (štvrtok) v čase od 7.00 hod. do 14.30 hod.. Zákonný zástupca žiaka prinesie so sebou originál zápisného lístka, ktorý mu vydá príslušná základná škola. Bez zápisného lístka nemôže byť žiak zapísaný! Ak sa uchádzač v uvedenom termíne nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium, je neplatné!
 • Ak vznikne po zápise voľné miesto, bude ponúknuté nasledujúcemu uchádzačovi podľa poradovníka za predpokladu, že jeho zákonný zástupca podá v zákonnej lehote odvolanie voči rozhodnutiu o neprijatí do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
 • Kritériá boli schválené v Rade školy dňa 29. 01. 2020 a na pedagogickej rade školy dňa 27. 1. 2020.

  V Námestove 29.1.2020

Ing. Karol Kanovský v.r.                                                                                                                              riaditeľ

KRITÉRIA prijímacieho konania pre školský rok  2019/2020 org. zložka Súkromná hotelová akadémia - pdf

 

Posledná zmena na Piatok, 31 Január 2020 13:42