Vytlačiť
Napísal Administrator   
ÚSPEŠNÝ ABSOLVENT, VZDELANÝ PEDAGÓG,
INOVOVANÉ VZDLÁVANIE
= MODERNÁ ŠKOLA BUDÚCNOSTI

 

Miesto realizácie projektu:              

Spojená škola, Slanická osada, 029 01 Námestovo

Operačný program: Vzdelávanie

Výdavky projektu: 228 945,86 €

Prioritná os: 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Doba trvania projektu: 08. 01. 2013 - 31. 10. 2014

Spolufinancovaný z fondov: Európsky sociálny fond 85 %

                                              Príspevok zo ŠR 10 %

                                              Vlastné zdroje 5 %

Základným impulzom pre vznik projektu boli samotní pedagógovia školy, ktorí sami prišli s myšlienkou inovácie vzdelávacieho procesu na škole. Pedagógovia si uvedomujú dôležitosť inovácie, a preto spolu s vedením školy hľadali riešenia ako skvalitniť a zmodernizovať vyučovací proces na škole. Škola tak reagovala na vyhlásenie výzvy na predkladanie ŽoNFP v rámci OP Vzdelávanie.

Inovácia v akejkoľvek oblasti nie je možná bez získania nových vedomostí a zručností. To je základná myšlienka všetkých aktivít. Získavanie a prehlbovanie vedomostí a kompetencií pedagogických pracovníkov je kľúčovým momentom, ktorý podmieňuje úspech inovačných procesov. Spojená škola bude v rámci projektu realizovať vzdelávanie svojich pedagogických pracovníkov a tým inovuje ich odborné vedomosti a zručnosti.

 Pedagógovia sa zúčastnia týchto vzdelávacích kurzov:

Interaktívne vyučovanie
Kurz anglického jazyka
Prezentačné a manažérske zručnosti
Kurz účtovníctva
Príprava na pracovný pohovor
Sprievodcovský kurz

Kurz baristu

Nadobudnuté kompetencie ďalej učitelia využijú pri realizovaní nadväzujúcich aktivít projektu v oblasti inovačných metód a foriem vzdelávania – inovácia a tvorba učebných materiálov, učebných textov a praktických učebných pomôcok v zmysle koncepcie interaktívneho vyučovania založeného na využívaní IKT.

Inovovaných bude 13 študijných predmetov a 4 oblasti odborného výcviku. Počas aktivít sa pripraví aj 8 odborných inštruktážnych videosekvencií. Výstupom budú 2 odborné konferencie, 2 odborné zahraničné exkurzie a príručky mladého hoteliera a mladého manažéra.

Potrebným vstupom pri realizácií týchto aktivít je materiálno-technické vybavenie. V rámci projektu sa zakúpi vybavenie jazykového laboratória, 4 interaktívne tabule s dataprojektorom, 26 notebookov so softvérom, laserové tlačiarne, vizualizéry, odborná literatúra, mixér, kufrík barmana a carvingový kufrík, inventár a iné kancelárske potreby.