forex trading logo

Úvod PROJEKT ESF Ostatné aktivity ESF
Ostatné aktivity ESF
PDF Vytlačiť E-mail

Úspešný absolvent, vzdelaný pedagóg, inovované vzdelávanie = moderná škola budúcnosti

                             ,,Vzdelávanie – krok k lepšej budúcnosti“
                             ,,The Young are our Future“

10. apríla 2015 v sa v hoteli Altis konala konferencia s názvom Vzdelávanie – krok k lepšej budúcnosti ako jeden z posledných výstupov  projektu  Úspešný absolvent, vzdelaný pedagóg, inovované vzdelávanie = moderná škola budúcnosti financovaného z ESF.

Projekt, ktorý Spojená škola realizuje od roku 2013,  mal za cieľ premeniť školu na modernú vzdelávaciu inštitúciu, ktorá zabezpečuje vzdelávanie  v súlade s potrebami trhu, prostredníctvom moderných   metód vzdelávania. Preto jednou z projektových aktivít bolo vzdelávanie učiteľov, ktoré malo zabezpečiť posilnenie ich odborných kompetencií. Ďalšími aktivitami projektu boli odborné exkurzie, konzultácie s odborníkmi z praxe, odborná konferencia s názvom Vzdelávanie ako napĺňanie potrieb žiakov i praxe. Inovované učebné materiály a praktické učebné pomôcky, ktoré učitelia v priebehu trvania projektu vytvárali,  obsahujú poznatky získané vďaka  týmto aktivitám.

Očakávané výstupy projektu, jeho ciele, prínosy spočívajúce aj v zlepšení technického vybavenia školy v úvode konferencie predstavila Ing. Anna Kozáková, riaditeľka školy. Taktiež  oboznámila účastníkov konferencie so zámermi školy v nasledujúcich rokoch.

Cieľom konferencie bola konfrontácia realizovaných  výstupov projektu s praxou. Odbornú verejnosť zastupovali:

Ľubomír Motyčka, novinár

Ing. Peter Šinál, riaditeľ LKT Trstená

Ing. Václav Romaňák, prevádzkár Meander parku v Oraviciach

Ing. Darina Tomajková, súkromná podnikateľka v cestovnom ruchu

Mgr. Marián Glovaťák, súkromný podnikateľ

Milan Jurky, súkromný podnikateľ

Andrej Glonek, barista.

Pozvanie na odborné fórum prijala aj Ing. Erika Jurinová, podpredsedníčka Národnej rady s asistentom Milanom Kurjakom, poslanci ŽSK Ing. Albín Maslaňák a pán Igor Janckulík, ako aj zástupcovia rodičov a absolventi Spojenej školy.

Pozvaní hostia vo svojich príspevkoch pozitívne hodnotili realizovaný projekt, vyzdvihli najmä možnosť úzkej spolupráce školy s praxou prostredníctvom odborných exkurzií, dvoch odborných fór, konzultácií s odborníkmi z praxe. Zároveň poukázali na význam celoživotného vzdelávania ako nevyhnutného predpokladu uplatnenia sa na trhu práce, nevyhnutnosť sledovania nových trendov v odbore. Rečníci viackrát zdôraznili potrebu poznania národných a regionálnych hodnôt a tradícií ako dôležitého predpokladu rozvoja cestovného ruchu.

Vo workshopoch, ktoré nasledovali po odznení príspevkov rečníkov, účastníci diskutovali so žiakmi na vybrané témy. Žiaci mali priestor na bezprostrednú komunikáciu s odborníkmi. Spoločne hľadali odpovede na otázky súvisiace s perspektívou cestovného ruchu na Orave, rozoberali problémy spojené so začiatkom podnikania, hodnotili pracovné príležitosti žien a absolventov na trhu práce, zamýšľali sa nad potrebou celoživotného vzdelávania a firemného vzdelávania.

 

V príspevkoch a diskusiách odzneli aj tieto zaujímavé myšlienky:

Poskytnúť službu človeku, je to najkrajšie a najťažšie poslanie. (Ľ. Motyčka)

Zapamätajte si: „Vy neposluhujete, vy slúžite.“(Ľ. Motyčka)

Myšlienky slávnych osobností pripomenul P. Šinál:

Nechcite byť len úspešnými, ale buďte ľuďmi, ktorí za niečo stoja.

Keď o tom dokážeš snívať, dokážeš to aj uskutočniť.

Na príprave a realizácii odborného fóra sa podieľali žiačky maturitného ročníka hotelovej akadémie. Jeho hladký priebeh, spokojnosť účastníkov, slová uznania od pozvaných hostí, rodičov sú dôkazom, že žiaci školy disponujú manažérskymi zručnosťami a schopnosťami.  Ich ďalším  rozvíjaním sa určite zvýšia ich  šance na primerané uplatnenie sa v profesionálnom živote.

Moderné vzdelávanie pre modernú spoločnosť  

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 
Vytlačiť
Pondelok, 07 Apríl 2014 09:54

{C}{C} CESTOVANIE AKO VZDELÁVANIE

Záver mesiaca marec, kedy si pripomíname Deň učiteľov, je pre pedagógov príležitosťou pripomenúť si nadčasové zásady učiteľa národov – J. A. Komenského, ktoré pomôžu aj súčasným učiteľom napĺňať svoje poslanie pri výchove a vzdelávaní mladej generácie tak, aby zo školských lavíc vychádzali ľudia čo najlepšie pripravení uplatniť sa na trhu práce, ochotní sa celoživotne vzdelávať, tolerantní, rozhľadení a otvorení novým podnetom. (pozri fotogalériu)

 

Čítajte viac...
 

Exkurzia do Českej republiky
V rámci tohto projektu Úspešný absolvent, vzdelaný pedagóg, inovované  vzdelávanie = moderná
škola budúcnosti
sa ako jedna z mnohých aktivít moderného vyučovania uskutoční odborná exkurzia
do Českej republiky. Obsahom exkurzie bude spoznávanie prírodných a kultúrno-historických
predpokladov rozvoja cestovného ruchu, pamiatok UNESCO, exkurzia v 4 a 5 hviezdičkových
hoteloch spojená s výkladom manažérov, exkurzia do podniku v Mladej Boleslavi, obhliadka
historického centra Prahy, beseda so zahraničnými stážistami pôsobiacimi v Prahe, návšteva
Múzea Tomáša Baťu v Zlíne, obhliadka pamiatok UNESCO v Brne, Třebíči a Olomouci. Exkurzia
je z veľkej časti financovaná z prostriedkov ESF (ubytovanie, celodenná strava, doprava, poistenie).

Rámcový program exkurzie

Termín:    21. – 25. marec 2014,

Cieľové miesto:      Praha (Česká republika)

21. 03. piatok odchod ráno (4:00),

   - Ostrava – návšteva Dúl Hlubina

   - Zlín – Múzeum Tomáša Baťu

   - Brno (prehliadka mesta, večer ubytovanie )

22.03. - Hotel Royall Rice Brno - exkurzia v hoteli

    - Třebíč – pamiatky UNESCO

    - Kutná Hora – pamiatky UNESCO

23. 03.     - Praha - exkurzia v hoteloch, prehliadka mesta, odborná beseda

24. 03.     - Mladá Boleslav  - exkurzia v podniku,  Praha – prehliadka mesta/aquapark

25. 03.     - Praha (odchod 8:00)

    - Litomyšl – pamiatky UNESCO,

    - Olomouc – pamiatky UNESCO,

    - Námestovo príchod večer (20:00)

                               

Cieľom exkurzie je doplniť teoretické vyučovanie o inovatívnu formu vzdelávania, zatraktívniť
získavanie vedomostí, prepojiť teóriu s praxou a vytvoriť žiakom priestor na aktívne získavanie,
vyhľadávanie a použitie poznatkov. Týmto spôsobom žiaci získajú nevyhnutné kompetencie pre
prax, ktoré im môžu uľahčiť budúce uplatnenie sa na trhu práce.

Zúčastní sa jej 8 pedagogických zamestnancov a 32 študentov Spojenej školy. Veríme, že
prídu obohatení o nové poznatky, ktoré neskôr použijú pri vyučovacom procese.

Prajeme im šťastnú cestu.

 

 
PDF Vytlačiť
Piatok, 01 November 2013 18:58


SLOVINSKO - zahraničná odborná exkurzia

Projekt ÚSPEŠNÝ ABSOLVENT, VZDELANÝ PEDAGÓG, INOVOVANÉ VZDELÁVANIE =
MODERNÁ ŠKOLA BUDÚCNOSTI, ktorý je spolufinancovaný z ESF v rámci opatrenia
Premena tradičnej školy na modernú, pokračovala ďalšou aktivitou –
zahraničnou odbornou exkurziou.

Cieľom exkurzie bola krajina, ktorú si vo svete všeobecne mýlia so Slovenskom - SLOVINSKO.
Domáci o nej hovoria, že je taká krásna, že je ťažké vybrať miesto, ktoré treba vidieť skôr.
Je to krajina vysokých hôr a hlbokých lesov, krasových jaskýň, termálnych prameňov, jazier,
najstarších viníc na svete, najlepších vín a zároveň je to prímorská krajina.

Cieľom exkurzie bolo sledovať a hodnotiť predpoklady cestovného ruchu, porovnať úroveň
cestovného ruchu so Slovenskom, oboznámiť sa s fungovaním podnikov cestovného ruchu, hotelov,
zdokonaliť sa v komunikácii v cudzom jazyku, hľadať ďalšie podobnosti medzi Slovinskom a
Slovenskom.

Exkurzia sa konala v dňoch 14. 10. 2013 až 18.10.2013, zúčastnilo sa jej 32 študentov a 
8 učiteľov Spojenej školy. Čo sme videli, vyskúšali a zažili? Program bol bohatý:

1. deň   - návšteva vínnej pivnice spojená s ochutnávkou vína,

             - prehliadka alpského strediska Bled na severe Slovinska,

2. deň   - exkurzia do Grandhotela Bernardín v Portoroži a hotela Piran,

             - prehliadka prímorských stredísk: Izola, Piran, Portorož,

3. deň   - cesta do Chorvátska, prehliadka amfiteátra v Pule a návšteva pláže,

4. deň   - stretnutie s pracovníkmi Strednej hotelovej školy v Izole - výmena skúseností,

             - prehliadka jednej z najkrajších jaskýň v Európe – Postojna,

             - návšteva žrebčína  - chov lipicanov,

             - cesta do Talianska – okrem iného aj prehliadka prístavu Trest,

 

5. deň   - návšteva hlavného mesta Ľubľana – prehliadka historického centra, tržnice s typickými
slovinskými výrobkami.

A čo môžeme ešte dodať? Len veľké ĎAKUJEME za takúto atraktívnu a modernú formu nadobudnutia
nových poznatkov a skúseností a do skorého videnia SLOVINSKO.

 

 
PDF Vytlačiť E-mail
Vzdelávanie ako napĺňanie potrieb žiakov i praxe - Fórum mladých absolventov