Vytlačiť
Napísal Administrator   

Úspešný absolvent, vzdelaný pedagóg, inovované vzdelávanie = moderná škola budúcnosti

                             ,,Vzdelávanie – krok k lepšej budúcnosti“
                             ,,The Young are our Future“

10. apríla 2015 v sa v hoteli Altis konala konferencia s názvom Vzdelávanie – krok k lepšej budúcnosti ako jeden z posledných výstupov  projektu  Úspešný absolvent, vzdelaný pedagóg, inovované vzdelávanie = moderná škola budúcnosti financovaného z ESF.

Projekt, ktorý Spojená škola realizuje od roku 2013,  mal za cieľ premeniť školu na modernú vzdelávaciu inštitúciu, ktorá zabezpečuje vzdelávanie  v súlade s potrebami trhu, prostredníctvom moderných   metód vzdelávania. Preto jednou z projektových aktivít bolo vzdelávanie učiteľov, ktoré malo zabezpečiť posilnenie ich odborných kompetencií. Ďalšími aktivitami projektu boli odborné exkurzie, konzultácie s odborníkmi z praxe, odborná konferencia s názvom Vzdelávanie ako napĺňanie potrieb žiakov i praxe. Inovované učebné materiály a praktické učebné pomôcky, ktoré učitelia v priebehu trvania projektu vytvárali,  obsahujú poznatky získané vďaka  týmto aktivitám.

Očakávané výstupy projektu, jeho ciele, prínosy spočívajúce aj v zlepšení technického vybavenia školy v úvode konferencie predstavila Ing. Anna Kozáková, riaditeľka školy. Taktiež  oboznámila účastníkov konferencie so zámermi školy v nasledujúcich rokoch.

Cieľom konferencie bola konfrontácia realizovaných  výstupov projektu s praxou. Odbornú verejnosť zastupovali:

Ľubomír Motyčka, novinár

Ing. Peter Šinál, riaditeľ LKT Trstená

Ing. Václav Romaňák, prevádzkár Meander parku v Oraviciach

Ing. Darina Tomajková, súkromná podnikateľka v cestovnom ruchu

Mgr. Marián Glovaťák, súkromný podnikateľ

Milan Jurky, súkromný podnikateľ

Andrej Glonek, barista.

Pozvanie na odborné fórum prijala aj Ing. Erika Jurinová, podpredsedníčka Národnej rady s asistentom Milanom Kurjakom, poslanci ŽSK Ing. Albín Maslaňák a pán Igor Janckulík, ako aj zástupcovia rodičov a absolventi Spojenej školy.

Pozvaní hostia vo svojich príspevkoch pozitívne hodnotili realizovaný projekt, vyzdvihli najmä možnosť úzkej spolupráce školy s praxou prostredníctvom odborných exkurzií, dvoch odborných fór, konzultácií s odborníkmi z praxe. Zároveň poukázali na význam celoživotného vzdelávania ako nevyhnutného predpokladu uplatnenia sa na trhu práce, nevyhnutnosť sledovania nových trendov v odbore. Rečníci viackrát zdôraznili potrebu poznania národných a regionálnych hodnôt a tradícií ako dôležitého predpokladu rozvoja cestovného ruchu.

Vo workshopoch, ktoré nasledovali po odznení príspevkov rečníkov, účastníci diskutovali so žiakmi na vybrané témy. Žiaci mali priestor na bezprostrednú komunikáciu s odborníkmi. Spoločne hľadali odpovede na otázky súvisiace s perspektívou cestovného ruchu na Orave, rozoberali problémy spojené so začiatkom podnikania, hodnotili pracovné príležitosti žien a absolventov na trhu práce, zamýšľali sa nad potrebou celoživotného vzdelávania a firemného vzdelávania.

 

V príspevkoch a diskusiách odzneli aj tieto zaujímavé myšlienky:

Poskytnúť službu človeku, je to najkrajšie a najťažšie poslanie. (Ľ. Motyčka)

Zapamätajte si: „Vy neposluhujete, vy slúžite.“(Ľ. Motyčka)

Myšlienky slávnych osobností pripomenul P. Šinál:

Nechcite byť len úspešnými, ale buďte ľuďmi, ktorí za niečo stoja.

Keď o tom dokážeš snívať, dokážeš to aj uskutočniť.

Na príprave a realizácii odborného fóra sa podieľali žiačky maturitného ročníka hotelovej akadémie. Jeho hladký priebeh, spokojnosť účastníkov, slová uznania od pozvaných hostí, rodičov sú dôkazom, že žiaci školy disponujú manažérskymi zručnosťami a schopnosťami.  Ich ďalším  rozvíjaním sa určite zvýšia ich  šance na primerané uplatnenie sa v profesionálnom živote.

Moderné vzdelávanie pre modernú spoločnosť  

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ