forex trading logo

Úvod PROJEKT ESF Vzdelávanie učiteľov
Vzdelávanie učiteľov
 

Spoza katedry do školských lavíc

Učitelia SŠ o význame a potrebe celoživotného vzdelávania svojim žiakom nielen
rozprávajú, ale idú im aj osobným príkladom. Uvedomujú si, že moderná spoločnosť
si vyžaduje človeka rozhľadeného, flexibilného, ochotného a schopného neustále si
rozširovať obzor svojich vedomostí. Preto, keď po  skončení  vyučovania žiaci
opustia školské lavice, zasadnú do nich učitelia, aby si zvyšovali svoju odbornosť.
Vďaka NFP z ESF poskytnutého na realizáciu projektu Úspešný absolvent,
vzdelaný pedagóg, inovované  vzdelávanie = moderná škola budúcnosti
učitelia absolvovali niekoľko špecializovaných kurzov.
Zdokonalili si tak svoje odborné kompetencie s cieľom skvalitniť vyučovanie
odborných i všeobecných predmetov. 
Kurzy:
IKT

 
Účtovnícto

ANJ

Barista

Sprievodcovský kurz 

 


 

Prezentačné a manažérske zručnosti
V dňoch 8.2.2014,9.2.2014,15.2.2014,16.2.2014,22.2.2014,23.2.2014,1.3.2014 a
2.3.2014 sa ukončilo vzdelávanie „Prezentačné a manažérske zručnosti“.
Vzdelávania sa zúčastnilo 10 našich pedagógov a spolu bolo odprednášaných 80 h
v nasledujúcich témach:

 • Efektívna tímová práca
 • Prezentácia
 • Business protokol
 • Profesionálny marketing
 • Hodnotenie pracovného výkonu

Vzdelávanie bolo podnetné a len potvrdilo, že celoživotné vzdelávanie má význam pre každého...

 


Príprava na pracovný pohovor

Projekt ÚSPEŠNÝ ABSOLVENT, VZDELANÝ PEDAGÓG, INOVOVANÉ VZDELÁVANIE =
MODERNÁ ŠKOLA BUDÚCNOSTI, ktorý je spolufinancovaný z ESF v rámci opatrenia
Premena tradičnej školy na modernú, začal s ďalšou aktivitou – vzdelávaním
pedagógov.

Od 6. decembra 2014 do 24. januára  2014 absolvovalo 8 pedagogických pracovníkov
Spojenej školy vzdelávanie pod názvom „Príprava na pracovný pohovor“.
Prostredníctvom poskytnutého vzdelávania si pedagógovia doplnili vedomosti
z oblastí:

 • komunikácia,
 • kultúra osobnosti,
 • pozitíva a negatíva osobnosti pri získavaní pracovnej pozície,
 • techniky hľadania zamestnania,
 • úprava zovňajšku na výberovom konaní,
 • problematika Zákonníka práce.

Spolu bolo odprednášaných 50 h.
 
V súčasnosti prebieha vzdelávanie aj v ďalších kurzoch:

 • anglický jazyk - BASIC,
 • prezentačné a manažérske zručnosti,
 • interaktívne vzdelávanie.

Námestovo 31. januára 2014