forex trading logo

BONUS pre žiakov!

POČAS ŠTÚDIA JE MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ VODIČSKÉ OPRÁVNENIE SK.B ZDARMA
Úvod Chcem študovať na bilingválnej
PDF Vytlačiť E-mail
Napísal ach   
UNIKÁTNY ODBOR!  NIEČO NOVÉ, NIEČO INÉ!

Baví ťa angličtina a chceš v nej študovať? Je tu pre teba
BILINGVÁLNA OBCHODNÁ AKADÉMIA.

Súkromná Spojená škola EDUCO, Slanická osada, Námestovo

ponúka

žiakom 9.ročníka základných škôl možnosť uchádzať sa o štúdium
v novom atraktívnom študijnom odbore:

 

6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium
(slovensko-anglické)

Dĺžka štúdia

5 rokov

Forma štúdia

denné štúdium

 

Podmienky prijatia

- úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ, ale aj 8. ročníka ZŠ

- úspešné vykonanie prijímacích skúšok (SJL, MAT, ANJ)

Spôsob ukončenia štúdia

maturitná skúška - v 4. ročníku zo SJL, v 5. ročníku z ANJ, dobrovoľne z MAT,
praktická maturitná skúška  - praktická časť v slovenskom jazyku, teoretická časť v angličtine,

štátna odborná skúška z ANJ - C1

Doklad o dosiahnutom vzdelaní

maturitné vysvedčenie

 

Možnosti uplatnenia absolventa

  • v obchodných organizáciách ako radový pracovník
  • v podnikoch so zahraničnou účasťou
  • v podnikoch služieb ako pracovník prvého kontaktu so zahraničnými klientmi
  • manažér strednej úrovne
  • samostatný podnikateľ
  • pokračovať v štúdiu na vysokých školách
  • na zahraničnom trhu práce

Čo ponúka škola počas štúdia:

         štúdium odbornej angličtiny
         reálnu skúsenosť s podnikaním v predmete  aplikovaná
ekonómia, možnosť získať medzinárodný certifikát ESP (podnikateľská spôsobilosť)
        možnosť absolvovať štátnu skúšku v písaní na PC a spracovaní hospodárskej korešpondencie
         odborné exkurzie, prednášky a besedy so širokým zameraním
         širokú škálu záujmových krúžkov
         možnosť absolvovať odbornú prax v zahraničí

Viac informácií získate:

www.slanickaosada.sk,   mobil: 0917 199 706

Stručná charakteristika vyučovania:

1. ročník - slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk s týždennou dotáciou 20 hodín (gramatika, slovná zásoba, konverzácia), etická/náboženská výchova, dejepis, geografia, občianska náuka, matematika, telesná a športová výchova. Žiaci sa počas hodín angličtiny utvrdia v základnej gramatike, slovnej zásobe a pod., aby sa dostali na rovnakú úroveň jazykových kompetencií.

2. - 5. ročník - výučba sa rozširuje o ďalšie všeobecno-vzdelávacie predmety a o odborné a voliteľné predmety (v podobnom rozsahu ako v odbore 6317 M obchodná akadémia) s využívaním metódy CLIL v anglickom jazyku a to v 3 ekonomických predmetoch: podniková ekonomika, marketingový manažment a administratíva a korešpondencia. Vyučovanie CLIL metódou vo vybraných odborných predmetoch sa bude zabezpečovať od 2. ročníka. 

Odbornú prax v rozsahu 20 dní bude škola zabezpečovať v inštitúciách štátnej správy a miestnej samosprávy a so zamestnávateľmi v regióne na základe dohody o zabezpečení praxe a dlhoročnej spolupráce. K odborným kompetenciám učiteľov i žiakov prispieva medzinárodná spolupráca so školami rovnakého zamerania v rámci projektov Erasmus +. Cieľom školy je využiť grant na dlhodobú mobilitu učiteľov a žiakov, ako aj na krátkodobé pobyty väčšieho počtu žiakov. 
Odbor je vhodný aj pre integráciu žiakov s telesným postihnutím. 
V areáli školy je možnosť ubytovať sa v školskom internáte
- kontakt.

Posledná zmena na Pondelok, 13 Január 2020 09:52