forex trading logo

Úvod Chcem študovať na bilingválnej
PDF Vytlačiť E-mail
Pre školu je významná spolupráca s verejnosťou, ktorú predstavujú najmä rodičia, sociálni partneri, zamestnávatelia a iné subjekty. Vzájomné vzťahy s verejnosťou škola udržiava prostredníctvom rôznych aktivít:
Deň otvorených dverí - žiaci deviatych ročníkov  ZŠ a ich rodičia majú možnosť sledovať priebeh vyučovania v našej škole. Tento šk. rok sa uskutoční DOD 30. novembra 2011 od 8:00 hod. Ste srdečne vítaní!
Slanická kvapka krvi - podujatie organizované v spolupráci s rodičmi a NTS pri FN v Martine. Vďaka mobilnej transfúznej stanici sa darcami krvi môže stať veľký počet žiakov nad 18 rokov, rodičov a zamestnancov školy. Sprievodnou akciou je beseda s praktickým, resp. odborným lekárom podľa záujmu žiakov.
Vianočná akadémia - tradičné kultúrno-spoločenské podujatie obľúbené a navštevované širokou verejnosťou. Je spojené so speváckou súťažou SING A SONG a voľbou MISS. Osvedčenou sa stala spolupráca s ĽŠU v Námestove, ktorá spolupracuje pri organizovaní speváckej súťaže. Podporovateľmi podujatia sú regionálni podnikatelia.
Fotka Tomáša Skurčáka.
Praktická maturitná skúška - jednou z foriem jej realizácie je komplexná realizácia a predvedenie  úlohy. Žiaci túto úlohu plnia v reálnych podmienkach a reálnom prostredí firiem a inštitúcií, vďaka čomu škola získava nové kontakty a možnosti spolupráce. Týmto spôsobom škola nadviazala spoluprácu so Spojenou školou internátnou v Námestove, Detským domovom v Martine, ľudovými remeselníkmi a mnohými miestnymi podnikateľmi.
Odborná prax - žiaci v rámci povinnej praxe nadväzujú kontakty so zástupcami regionálnych firiem a inštitúcií, v ktorých na základe dohody o vykonávaní odbornej praxe vykonávajú rôzne činnosti súvisiace s prípravou na ich budúce povolanie.
Odborné prednášky, besedy a konzultácie - ich cieľom je priblížiť žiakom aktuálne zmeny v oblasti daňovej, colnej, finančnej, ekonomickej, sociálnej a ekologickej problematiky, ako aj problematiky trhu práce. Prednášky cyklicky zabezpečujú pracovníci daňového úradu, colnej správy, úradu práce, finančných inštitúcií, sociálnej poisťovne, živnostenského úradu, úradu životného prostredia. Prínosom je spolupráca s odborným konzultantom, ktorý usmerňuje činnosť študentskej spoločnosti založenej v rámci predmetu aplikovaná ekonómia. Kultúrno-výchovný charakter majú besedy s predstaviteľmi kultúrneho, literárneho, spoločenského, politického života.
Výchovno - preventívne aktivity - ich cieľom je s pomocou psychológov a výchovného poradcu uľahčiť adaptačný proces pri prechode žiaka na strednú školu. Preventívny charakter má spolupráca s políciou formou prednášok zameraných na drogovú prevenciu a trestnoprávnu zodpovednosť. K formovaniu mravných postojov a vytváraniu etických hodnôt prispievajú besedy s misionármi a predstaviteľmi duchovného života.
Školský ples - rozvíja a upevňuje neformálne vzťahy s verejnosťou, najmä s rodičmi a potenciálnymi zamestnávateľmi absolventov školy.
Súťaže - motivujú žiakov k lepším výkonom v rámci vyučovania i mimoškolských aktivít. Mnohé sa realizujú za prítomnosti odborníkov z praxe a širšej verejnosti. Pravidelne organizované súťaže sú:
-          SOČ,
-          olympiády v cudzom jazyku,
-          súťaže literárnej tvorivosti ( Môj športový idol, Ako prežiť strednú školu),
-          recitačné súťaže,
-          školský časopis,
-          Spoznávajme svet,
-          Matematický klokan,
-          Mladý Európan,
-          Spriatelené kraje v zjednotenej Európe,
-          súťaže odborných gastronomických zručností podľa aktuálnej ponuky,
-          Veľtrh študentských spoločností,
-          Mladý líder,
-          súťaž v písaní na počítači,
-          športové súťaže (Kalokagatia, Ringo, Župná liga,atď.).

Projektové aktivity - umožňujú nadviazať kontakty s partnerskými školami v zahraničí, rozvíjať jazykové a komunikatívne zručnosti, propagovať školu, región, krajinu v zahraničí.
Rada školy - dôležitý orgán presadzujúci záujmy rodičov, žiakov a zamestnancov školy